Michelle Ziober

W pracy z pacjentem bliskie mi jest podejście systemowe i ericksonowskie. Wykorzystuję również elementy terapii poznawczo-behawioralnej (m.in. ACT i DBT), integrując metody w sposób dopasowany do potrzeb pacjenta.
Doświadczenie zdobywałam pracując jako psycholog w szkole dla uczniów na spektrum autyzmu, gdzie prowadziłam terapie, zajęcia warsztatowe, treningi umiejętności społecznych (TUS) oraz warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pomagam młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, lękowymi, depresyjnymi, nerwicowymi i adaptacyjnymi oraz udzielam konsultacji i poradnictwa rodzicom.

Współpracuję również z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, gdzie zajmuję się terapią osób chorujących na anoreksję, bulimię, objadanie się i inne zaburzenia jedzenia.

———————————————————————————————————–

When working with patients, I offer my systemic and Ericksonian approach. I also use elements of cognitive-behavioral therapy (ACT and DBT), integrating methods in a manner tailored to the patient’s needs. By merging pieces of different psychological theories or adjusting standard treatments, as an integrative therapist I can often offer a more flexible and inclusive approach

Among others, my experience was gained while working as a psychologist in a school for students on the autism sepctrum, where I conducted therapies, workshops, social skills trainings and psychoeducational workshops for children and teenagers.

At the Psychological and Pedagogical Clinic, I help young people with emotional difficulties, behavioral disorders, anxiety, depression, neurotic and adaptive disorders, and I provide consultations and advice to parents.

I also work with the National Center for Eating Disorders, where I lead therapy sessions for people suffering from anorexia, bulimia, binge eating and other eating disorders.

As a therapist in training, I lead therapies for adults experiencing:
– anxiety disorder
– mood disorder
– depressive disorder
– personality disorder
– bipolar disorder
– obsessive-compulsive disorder
– adjustment disorder
– sleep disorder
– eating disorder
– neurotic disorder

W 2019 roku ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, a w chwili obecnej jestem w trakcie realizacji całościowego kursu psychoterapii w nurcie integracyjnym, we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Kurs jest atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W celu dalszego doskonalenia swojego warsztatu terapeutycznego, wzięłam udział w kursie poznawczo-behawioralnym dla dzieci młodzieży oraz ukończyłam studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Prowadzę również terapię w j. angielskim.

———————————————————————————————————–

I also work with English speaking patients.

In 2019, I acquired a master’s degree in psychology at the University of Wrocław, and at the moment I am in the process of getting through a comprehensive psychotherapy course in the integrative approach at the Wrocław Institute of Psychotherapy. The course is certified by the Scientific Section of Psychotherapy of the Polish Psychiatric Association and accredited by the Section of Psychotherapy of the Polish Psychological Association. To further enhance my skills as a psychotherapist, I participated in a Cognitive-behavioral therapy course ment for children and adolescents and completed postgradute studies in the fielf of pedagigical preparation.

Wykształcenie

  • Kurs psychoterapii w nurcie integracyjnym we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowane przez Centrum CBT
  • Podyplomowe przygotowanie pedagogiczne

W czym się specjalizuję?

psychologia psychoterapia nurcie integracyjnym
pomoc osobom, które zmagają się z zaburzeniami osobowości
praca z osobami na spektrum autyzmu
pomoc osobom z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi
wsparcie w zaburzeniach lękowych, depresyjnych, nerwicowych i adaptacyjnych
wsparcie dla osób z zaburzeniami snu i odżywiania

Opinie moich pacjentów